Tanie kwatery na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Powiat Malbork Rezerwaty Przyrody

09 November 2011r.

Parów Węgry. W miejscowości Węgry (gromada Gościszewo) jest dość głęboki jar, w którym płynie potoczek wpadający do Nogatu. Górna krawędź jaru leży na wysokości około 50 m npm. a wylot jego łączy się z dawnym korytem Nogatu. Stoki jaru są strome, a miejscami nawet urwiste. Prawie cały obszar pokryty jest drzewostanem mieszanym z nieliczną domieszką gatunków iglastych. Najokazalsze dęby są szacowane na 300—400 lat. Prócz tego występują stare buki, jawory, lipy,brzozy, klony, olchy, jesiony a z iglastych stare sosny, świerki i modrzewie. Krzewy są bogato reprezentowane przez takie gatunki, jak kalina koralowa, kalina hordowina, wiciokrzew suchodrzew, dzika róża, wawrzynek wilczełyko, tarnina. Najbogatszą jest roślinność zielna. Przy wylocie jaru do starego ujścia Nogatu na stoku północnym pozostał duży skłon z roślinnością o charakterze stepowym. Rośnie tam szczeć pospolita, centuria pospolita, goryczka gorzkawa i inne. Do rezerwatu zaliczono oddział 1 lasu należącego do Leśnictwa Po-kalina koralowa kalina hordowina, wiciokrzew suchodrzew, dzika róża, łożony, toteż jest celem licznych wycieczek. Mątawy. Rezerwat tworzy las łęgowy jesionowo-wiązowy z fragmentem lasu łęgowego wierzbowo-topolowego, wydzielony z kompleksu znajdującego się w widłach Wisły i Nogatu. Dzięki niskiemu położeniu tej partii lasu gleby są tu najbardziej wilgotne, a tym samym stwarzają najodpowiedniejsze warunki siedliskowe dla lasu łęgowego. Nic więc dziwnego, że zachował się tu stosunkowo najlepiej. Jednym z zasadniczych gatunków jest dąb szypułkowy, który zwykle tworzy górne piętro. Dolne piętro tworzy jesion i wiąz pospolity. Rzadko występuje wiąz szypułkowy. Z krzewów należy wymienić bez czarny, trzmielinę, głóg jedno i dwuszyjkowy, chmiel, porzeczkę czerwoną, a w miejscach bardziej wilgotnych porzeczkę czarną. W runie spotykamy wiele gatunków związanych z lasami łęgowymi, a mianowicie: czartawę pospolitą, kostrzewę olbrzymią, podgrycznik. W drzewostanach o słabszym zwarciu występują całe łany kuklika pospolitego, śmiałka darniowego i bluszczyka kurdybanka. Z chronionych roślin należy wymienić storczyki: pokolan zielonawy, listerę jajowatą i kruszczyk, a z roślin reprezentujących element górski — paprotnik kolczysty. * Opisany łęg jesionowo-wiązowy na glebach silnie wilgotnych zmienia swój skład florystyczny przez pojawienie się elementów łęgu wierzbowo-topolowego. W kompleksie lasu Mątawy należy jeszcze wspomnieć o dwóch pomnikach przyrody. Jeden to ,,12 Apostołów" — grupa 12 topoli białych, rosnących tuż przyszosie w oddziale 288 f. Ich potężne konary górują nad całym lasem. Drugi pomnik przyrody — olbrzymi dąb — już właściwie nie istnieje. Pozostała po nim tylko część kłody. Dąb ten nie ustępował wiele rozmiarami znanemu dębowi w Kadynach. Drzewo to zostało ścięte przez barbarzyńcę, który dla zdobycia kilku kilogramów miodu (w dębie tym umiejscowiły się pszczoły) nie zawahał się poświęcić tak pięknego pomnika przyrody. Pozostawiona część kłody leży w oddziale 288 w odległości około 150 m od szosy. Las łęgowy nad Nogatem. Rezerwat znajduje się w południowej części kompleksu leśnego Mątawy, w oddziałach 296, 297 i obejmuje powierzchnię 33 ha. Należy do Leśnictwa Benowo, Nadleśnictwa Ryjewo. Na wymienionej powierzchni rośnie piękny starodrzew wielogatunkowy, o przeciętnym wieku 140—150 lat. Wysokość drzew dochodzi do 30 m. W drzewostanie oprócz trzech zasadniczych gatunków jak dąb szypułkowy, wiąz pospolity i jesion występuje jeszcze lipa drobnolistna, klon zwyczajny, grab i pojedyńczo topola czarna oraz wierzba biała. Przedstawiony drzewostan reprezentuje również łęg jesionowo-wiązowy, ale nieco różniący się od typowego. Występuje tu zjawisko zwiększania się roli gatunków związanych z grądem. W rezerwacie tym należy prowadzić badania nad ekologią i sukcesją zbiorowisk łęgowych w zmienionych lokalnie warunkach siedliska. Pomniki przyrody Głaz narzutowy. W połowie drogi między Wielbarkiem a Gości-szewem po zachodniej stronie drogi Malbork—Sztum, w lesie, w odległości około 150 m od drogi przy ścieżce leży głaz narzutowy o nieregularnych kształtach. Obwód wynosi 5 m, wysokość 1.5 m.

ocena 4.3/5 (na podstawie 6 ocen)

Polski Bałtyk zaprasza na wczasy.
atrakcje, rezerwaty przyrody, przyroda, Malbork