Tanie kwatery na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Ludność i zatrudnienie

09 November 2011r.

Obszar województwa koszalińskiego według podziału administracyjnego z 1 czerwca 1975 r. zamieszkiwało w końcu tego roku 434,8 tys. osób. W ciągu następnych dwóch lat stan ludności wzrósł do 445,4 tys. To samo terytorium w 1950 r. zamieszkiwało 258,1 tys., dziesięć lat później 348,0 tys., a w 1970 r. — 404,4 tys. osób. Mamy więc do czynienia z systematycznym wzrostem liczby ludności. Wzrost ten jest jednak niezbyt dynamiczny, w związku z czym województwo to należało w przeszłości i należy nadal do słabo zaludnionych obszarów Polski.


Przemysł i Rolnictwo

09 November 2011r.

Przemysł, skupiający prawie jedną piątą ogólnej liczby zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej, nie ma najlepszych warunków rozwoju. Pod względem surowców mineralnych, województwo należy do najuboższych w 'kraju. Znaczenie przemysłowe mają tylko dość powszechnie występujące surowce dla przemysłów materiałów budowlanych i szklarskiego: iły, gliny, kruszywa naturalne, torfy oraz piaski ceraimiozine. Toteż z punktu widzenia bazy surowcowej tylko te dwie gałęzie oraz przemysły przetwarzające płody rolne, hodowlane, leśne oraz przemysł związany z gospodarką morską, mają tutaj względnie korzystne warunki rozwoju.


Struktura Użytkowania Ziemi

09 November 2011r.

Ze względu na typ własności, w 1975 r. gospodarka uspołeczniona zajmowała około 53% gruntów, wobec 42,5% średniej ogólnokrajowej. W dalszej kolejności wymienić należy: gospodarstwa indywidualne około 42,0% i tylko 1,0% przypadało na spółdzielnie produkcyjne. Województwo koszalińskie posiada jeden z najwyższych wskaźników w kraju powierzchni użytkowanej rolniczo w gospodarstwach państwowych (około 51,7%).


Życie Kulturalne i Folklor

09 November 2011r.

O atrakcyjności każdego regionu decydują istniejące na jego obszarze walory turystyczne, które zaspokajają różnorodne potrzeby w zakresie spędzenia wolnego czasu. Jednym z nich jest szeroko rozumiana kultura. Na życie kulturalne składają się cztery zasadnicze elementy to znaczy instytucje prowadzące działalność kulturalną, oferta kulturalna, środowiska twórcze i dobra kultury nagromadzone w postaci substancji zabytkowej. Upowszechnianiem kultury w województwie koszalińskim zajmuje się szereg wyspecjalizowanych instytucji kulturalnych. Oto niektóre z nich:


Obszary o Funkcjach Turystycznych

09 November 2011r.

Korzystne walory środowiska naturalnego dla turystyki występują w województwie koszalińskim w dwu odmiennych obszarach, to jest pasie nadmorskim i pojeziernym. Ze względu na odmienność walorów środowiska przyrodniczego obu obszarów i sposobów ich turystycznego wykorzystania zostaną omówione oddzielnie. Pas nadmorski poprzez charakterystyczne a zarazem odmienne od reszty regionu cechy środowiska geograficznego stanowi dużą atrakcję dla turystów. Są w nim sprzyjające warunki do wypoczynku i turystyki kwalifikowanej. Szeroka plaża podobnie jak i formy wydmowe tworzące typ wybrzeża płaskiego, zajmuje ponad trzy czwarte linii brzegowej województwa koszalińskiego.


Chłopy

09 November 2011r.

Chłopy Wieś rybacka położona 18 km na płn.-zach. od Koszalina, nad brzegiem Bałtyku w strefie chronionego krajobrazu. Posiada ładną plażę i wysokie, utrwalone wydmy. Od Mielna i Sarbinowa oddziela ją gęsty nadmorski las. Wieś ma charakter letniskowy.


Ciemino

09 November 2011r.

Ciemino Miejscowość w pasie moren czołowych Pojezierza Drawskiego w strefie chronionego krajobrazu, na głównym szlaku kołowym "Wzniesień Moreny Czołowej" i szlaku pieszym okolic Szczecinka. Wieś położona nad jeziorem Ciemino (pow. 242 ha), którego północne brzegi są podmokłe (tzw. Ciemieńskie Bagna), południowe zaś strome, z wyjątkiem okolic wsi Łączno (znajdują się tam najkorzystniejsze warunki do biwakowania). Obszary nad jeziorne leżą w strefie całkowitej ciszy obowiązującej całą dobę.